Skip to main content

Contact us

WangYanzhi translated 23-04-23

Contact us

Name:Feng Zhaozhong professor (冯兆忠)

E-mail:002992@nuist.edu.cn

Address:Shangxian Building 401, Nanjing University of Information Science and Technology, No. 219 Ningliu Road, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Province

Website address:https://eeec.net.cn